title image

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 26913453 je společností Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem.

Hlavním úkolem společnosti je výstavba, oprava, údržba silnic a jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje a opravy, údržba silnic ve vlastnictví České republiky na území Zlínského kraje.

V rámci zajišťování svých činností provádí Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. („dále jen „SÚS“), která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

  1. uzavírání obchodních vztahů.

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2) Příjemcem osobních údajů je SÚS.

3) Při zpracování osobních údajů u Správy a údržby silnic Zlínska, s.r.o. nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo:

  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u SÚS jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste SÚS poskytl/a,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči SÚS uplatňujte cestou referenta pro ochranu osobních údajů.

8) Referent pro ochranu osobních údajů:

Romana Váňová
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
+ 420 607 045 209
vanova@suszlin.cz

error

Sledujte nás na Facebooku, ať vám neuniknou novinky ze zlínských silnic